Main Menu

Ε.Ο.Π.Υ.Υ
18
Αυγ

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τις υποχρεώσεις φαρμακοποιών και ιατρών κατά την έκδοση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Κατηγορία: ΕΟΠΥΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ταχ, Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι Ταχ. Κώδικας: 15123 
Πληροφορίες: Π. Πατεράκης, Ε. Τζιβάνη 
Τηλ: 210 8110673,-649, 
Φαξ: 210 8110694 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αθήνα 25/7/2016
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις υποχρεώσεις φαρμακοποιών και ιατρών κατά την έκδοση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ»
 
Σχετ.: 1.Το Προεδρικό Διάταγμα 121/08 (ΦΕΚ 183/Α/2008)
2. Ο Νόμος 3457/2006
3. Η Συλλογική Σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και φαρμακοποιών.
Κατόπιν διαπίστωσης επαναλαμβανόμενων παραβάσεων της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας κατά τον έλεγχο συνταγών φαρμακείων από το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου, και λαμβάνοντας υπόψιν:
1) Για τους ιατρούς,
-το άρθρο 2, παρ.1 του Π.Δ. 121/2008, σύμφωνα με το οποίο:
«1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται :
...ζ. Να μη επαναλαμβάνουν τη συνταγή φαρμάκων, εφόσον από τη δοσολογία που υποχρεωτικά αναγράφεται στη συνταγή και το χρόνο λήψης, δεν δικαιολογείται η ανάλωση των χορηγηθέντων με την προηγούμενη συνταγή, 

η. Να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία, τη δοσολογία, την περιεκτικότητα και την ποσότητα των συνταγογραφουμένων φαρμάκων, καθώς και να αναγράφουν το ποσοστό συμμετοχής (%) ή τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα γιατρού.
Περισσότερα της μίας μονάδας ιδιοσκευάσματος και μέχρι δύο συνταγραφούνται μόνο εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο να συνεχισθεί, συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή του ασθενούς για χρονικό διάστημα, για το οποίο δεν επαρκεί η μία μονάδα και πάντως όχι για χρονικό διάστημα, περισσότερο του ενός (1) μηνός ανά συνταγή σύμφωνα με τη δοσολογία του γιατρού.
ι. Να χορηγούν «επαναλαμβανόμενη συνταγή» τρίμηνης διάρκειας μόνο για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιούνται τρία συνεχή φύλλα του συνταγολογίου. Το κάθε φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής αριθμείται από τον ιατρό, ο οποίος και αναγράφει στο κάθε ένα από αυτά τις λέξεις «επαναλαμβανόμενη συνταγή». Το κάθε φύλλο εκτελείται χωριστά ανά μήνα από το φαρμακοποιό. Το δεύτερο ή τρίτο φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να προσκομίζεται στο φαρμακείο για εκτέλεση και μέχρι 5 ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από την αναγραφόμενη στο κάθε φύλλο ημερομηνία.
Ειδικά για τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίνεται η δυνατότητα να χορηγούν συνταγή με αγωγή διάρκειας έως και δύο (2) μηνών για παθήσεις της ειδικότητάς τους στους ασθενείς ασφαλισμένους του ιδρύματος που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις μόνο όταν ακολουθούν σταθερή θεραπευτική αγωγή. Για την εν λόγω συνταγή χρησιμοποιείται ένα φύλλο του συνταγολογίου στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα φαρμάκων που καλύπτει, σύμφωνα με τη δοσολογία, τη θεραπευτική αγωγή των αντίστοιχων ημερών. Η εν λόγω συνταγή θεωρείται από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό του ιδρύματος».
Και τις σχετικές τροποποιήσεις με το άρθρο 32 του Ν. 3846/2010 και με το με το άρθρο 80 του Ν. 3996/2011:
Ια.Μ. Σε περίπτωση παραβάσεως των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο υποχρεώσεων των ιατρών, πλην των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο πειθαρχικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον Ο.Π.Α.Δ., με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενήργησαν τον έλεγχο, οι κάτωθι κυρώσεις": α. Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
β. Πρόστιμο κυμαινόμενο από 3.000 € έως 15.000 € αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα της παράβασης.
1β.«3. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, ανεξάρτητα τυχόν ποινικών ευθυνών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αποτελεί:
Για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς μονίμους ή επί συμβάσει των ασφαλιστικών οργανισμών,... λόγο προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους των φορέων από τέσσερις (4) μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης»
2) Για τους φαρμακοποιούς,
α) το άρθρο 4, παρ. 2, 3 του Π.Δ. 121/08, σύμφωνα με το οποίο:
«2. Συνταγή κανονικώς εκδοθείσα και κανονικώς εκτελεσθείσα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, θεωρείται μία συνταγή όταν περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:
-Την επωνυμία του ασφαλιστικού φορέα. -Το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου - ασθενούς. -Τον αριθμό μητρώου του ασφαλισμένου.
-Την πάθηση από την οποία πάσχει, ως αναφέρεται από τον θεράποντα ιατρό. -Τα χορηγηθέντα φάρμακα (ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα, ποσότητα αριθμητικά και ολογράφως, δοσολογία). -Την ημερομηνία έκδοσης.
-Τη σφραγίδα και την υπογραφή ιατρού, με τον αριθμό μητρώου αυτού θεώρηση όπου απαιτείται.
-Την υπογραφή του παραλήπτη των φαρμάκων.
-Τη σφραγίδα, την υπογραφή και τον αριθμό μητρώου του φαρμακοποιού. -Τα συνοδά έντυπα.
-Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του οικείου φορέα.
Συνταγή που φέρει τουλάχιστον τα ανωτέρω στοιχεία θεωρείται κανονικώς εκδοθείσα και εκτελεσθείσα και πληρώνεται η αξία της, με την επιφύλαξη όσων ισχύουν για την συνταγογράφηση από ανειδίκευτους και αγροτικούς ιατρούς καθώς και τη συνταγογράφηση φαρμάκων για τα οποία ισχύει ειδική νομοθεσία. Συνταγή θεωρημένη από τον ελεγκτή ιατρό, εξοφλείται στο φαρμακοποιό. Συνταγή που φέρει διορθώσεις ή ξέσματα που δεν έχουν βεβαιωθεί από το θεράποντα ιατρό ή δεν είναι θεωρημένη, όπου αυτό απαιτείται, δεν είναι έγκυρη και δεν εκτελείται. Η συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός θα ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και θα συμπληρώνει τα στοιχεία εκτέλεσης, όπου αυτό προβλέπεται.
3. Η τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη, όταν απαιτείται θεώρηση, στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της από οικείο ασφαλιστικό οργανισμό»,
β) το άρθρο 8, παρ. 2 του Ν. 3457/2006, σύμφωνα με το οποίο:
«η χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες θεραπείας. Εξαιρούνται τα χρόνια νοσήματα, όπου εφαρμόζεται η επαναλαμβανόμενη συνταγή, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 67/2000» και
γ) Το άρθρο 11 της από 31/10/2014 υπογραφείσας μεταξύ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ΕΟΠΥΥ Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων, σύμφωνα με το οποίο:
«Ο φαρμακοποιός που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την τήρηση ή μη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσής της από τον θεράποντα ιατρό. Στην προκειμένη περίπτωση, ρητά συνομολογείται ότι τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να ελέγχει ο φαρμακοποιός, προτού εκτελέσει τη συνταγή, είναι όλα τα αναγραφόμενα επί της συνταγή στοιχεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 ου αρ. 4 του Π.Δ./τος 121/2008... ...Τυχόν εκτέλεση της συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη όπου αυτό απαιτείται, στερεί από τον φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της» ,
Παρακαλούμε  όπως εφιστήσετε την προσοχή των μελών σας στην τήρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

 

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διαβάστηκε 854 φορές

Επικαιρότητα